Delphi Tekniği
Nedir ?¿

Delphi Tekniği

Eski Yunanlılar, Tanrıların ölümlülerle kahinler aracılığı ile konuştuklarına ve gelecek konusunda rehberlik ettiklerine inanırlardı. Kahinler o dönemlerde kent kent dolaşır ve isteyenlere fal bakar, çeşitli kehanetlerde bulunurlardı. Fakat Yunanlılar ve birçok yabancı arasında en önemli ilahı mesajların kehanet tapınaklardan verildiğine inanırlardı. Kehanet tapınaklarından da en ünlüsü Delphi’deki Apollon Tapınağı’dı.

Delphi kahinlerinin tümü kadındı ve onlara Phtia denirdi. Bu kahinler gelecek ve şimdiki zamanı ifşa ederlerdi. Antik dünyada Delphi’ye ulaşmak oldukça zor bir yolculuk gerektiriyordu. Yunanlılar ve birçok yerden gelen yabancılar Phtia’lara danışmak için onca yol kat eder ve geleceğe dair sorularını sorarlardı. Tapınakta yaşayan kahinler, kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri karmaşık cevaplar ve belirsiz ürkütücü kehanetleri ile ünlüydüler.

Delphi tekniği de adını Antik Yunan’da geleceğe ilişkin kehanetlerde bulanan Delphi antik kentinden alır. Buradan yola çıkarak delphi tekniği için de benzer şekilde ilgili konularla ilgili uzman kişilere birbirlerinden haberleri olmadan ihtiyaçlar doğrultusunda, açık uçlu sorulardan oluşan aynı zaman da diğer adı da “anket geliştirme” olan ihtiyaç belirleme tekniği diyebiliriz.

Delphi Tekniği nedir, ne zaman, nasıl uygulanmalı?

Bulunduğunuz organizasyonda sorun çözümü için uzman kişilerin fikrini alırken kimsenin birbirinden etkilenmemesi, tartışma ortamı değil karar vericilerin uzman görüşleri doğrultusunda konu hakkında uzlaşılmasının ve karar verilmesinin sağlandığı tekniktir.

İhtiyaçlar belirlenirken uzmanlık gerektiren nitelikte bilgiye ihtiyaç varsa ve süre de kısıtlı değil ise tekniğin kullanımı uygun olacaktır. Teknik teknolojik tahminler, program planlaması, bilimsel araştırmalar, genel politika analizleri, eğitim, tıp ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

AMAÇ: Akılcı bir yaklaşım ile farklı görüşlerin alınması ve farklı bakış açıları değerlendirilerek ortak bağlamda anlaşılması

“Bugünden çok gelecekte neler, nasıl olacak sorularını baz alarak geleceğe dair tahminleme yöntemidir. Önceliklerin saptanması, amaçların neler olacağı gelecekte ne gibi durumlar ile karşılaşılabileceği uzmanların farklı bakış açılarından ve yaratıcılıklarından yararlanarak ortak paydada buluşmayı hedefler.”

** Bir seri isimsiz anket vasıtasıyla konu hakkında görüş birliği oluşturulmaya çalışılır.

 • Araştırma süresince uzman kişilerin görüşlerinin kime ait olduğu gizli tutulur.
 • Bu sayede ön yargılara veya koşulsuz kabul etme durumu ortadan kalkar.
 • İnsanlar fikirlerini çok daha rahat edebilecekleri bir ortama sahip olur.
 • Veriler toplandıktan sonra analiz edilir. Uzmanların görüşlerinin gerekçeleri de içerik analizi ile analiz edilir.
 • Analiz sonuçları sonunda, bireylere sonuçlar çerçevesinde kendi görüşlerinin yeniden değerlendirip yeni bir yargıya varmaları istenir.
 • Bu işlemler görüşlerde hareket olduğu sürece devam ettirilir. Görüşlerde istatistiksel olarak (standart sapma, genişlik vb.) değişmeme meydana geldiğinde birbirine yakın olan maddelerde görüş birliği oluştuğu uzak olanlarda ise oluşmadığı rahatlıkla söylenebilir.

“Bireylerden çok fikirlerin öne çıkması sağlanır.”

Delphi Tekniği Genel Olarak 3 Özelliğe Sahiptir.

Katılımda Gizlilik

Tekniğinin başarısındaki kilit nokta olduğu söylenebilir.

Grup Tepkisinin İstatistiksel Analizi

Analizde kullanılan istatistiklerin ne ifade ettiği katılımcılar tarafından da iyi anlaşılması sağlanmalıdır.

Kontrollü Geri Besleme

Ardışık anketlerin analizleri sonucunda bireyler kendi düşünceleri haricinde diğer yaklaşımlar çerçevesinde kendi fikirlerini yeniden değerlendirerek gözden geçirirler.

Teknikte genel olarak şuana kadar anlattığım gibi verilerin toplanması amacı ile anketler kullanılır. Görüşme veya e-posta yoluyla da veriler toplanabilir. Ankette niteliksel veya niceliksel maddeler bulunur, bu maddeler katılımcılar ve araştırmacılar tarafından ortaklaşa oluşturulabilir.

Delphi Tekniğinin Uygulama Aşamaları

 1. Delphi probleminin belirlenmesi,

Problem tüm katılımcılar tarafından anlaşılacak biçimde tanımlanmalıdır.

 1. Cevaplandırılacak olanların seçimi ve temasa geçilmesi,

Delphi tekniği bir uzmanlar paneline dayanır. Bu panel, müşteri dahil proje ekibiniz veya kuruluşunuzdaki veya endüstrinizdeki diğer uzmanlar olabilir. Uzman, belirli bir konuyla ilgili bilgi ve deneyime sahip herhangi bir kişidir. Ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için en az 7 uzmandan oluşan bir grup seçilmelidir. İdeal grup büyüklüğü 10-20 uzmandan oluşur.

 1. Birinci Delphi Anketi

Gelecekteki olaylara ilişkin uzman görüşünü daha iyi anlamak için genel sorular sorun. Yanıtları toplayın ve özetleyin, alakasız materyalleri kaldırın ve ortak bakış açıları arayın.

 1. İkinci Delphi Anketi

llk soruların cevaplarına dayanarak, sonraki sorular belirli konuları açıklığa kavuşturmak için konunun derinliklerine inmelidir. Yine, alakasız materyalleri kaldırarak sonuçları toplayın ve özetleyin ve ortak zemini arayın. Unutmayın, fikir birliği oluşturmaya çalışıyoruz.

 1. Üçüncü Delphi Anketi

Nihai anket karar vermeyi desteklemeye odaklanmayı amaçlamaktadır. Anlaşma alanlarına odaklanın. Uzmanların hepsi üzerinde mutabık kalınan nedir? Daha yakın bir fikir birliğine ulaşmak için üç turdan fazla soru sormak isteyebilirsiniz.

 1. Analiz Sonuçlarının Analizi

Uzmanlar fikir birliğine ulaştıktan sonra gelecekteki öngörüler hakkında bir görüşünüz olacaktır. Bulgular analiz edilir ve projeniz için gelecekteki riskler ve fırsatlar için planlar yapabilirsiniz.

 1. Sonuç raporunun hazırlanıp cevaplandıran kimselere gönderilmesi

Delphi tekniğinin sonucunda iş kırılım yapılarınızı oluşturmak, risk ve fırsatlarınızı tanımlamak ve öğrenilen derslerinizi derlemek için kullanabilirsiniz.

Gelecekteki olayların olasılığını ve projeniz üzerine etkilerini anlamak için yardımcı olacak bir tekniktir.

Yazan: Merve Zeynep ALTUĞ

Bu tarz içeriklerimizin devamı için bilgi kütüphanemizi inceleyebilirsiniz.

Youtube kanalımızı incelediniz mi?